Read Vedas - Today's Mantra

ग॒य॒स्फानो॑ अमीव॒हा व॑सु॒वित्पु॑ष्टि॒वर्ध॑नः । सु॒मि॒त्रः सो॑म नो भव ॥

ऋग्वेद 1:91:12

Subscribe for Newsletter

Latest Tweets