Arya Samaj Mumbai

(Arya Samaj Temple)

:
Vithalbhai Patel Marg, Kakarwari
 
Mumbai,  Maharashtra,  India
:
400004

:
3822182

:

:
Hindi

Office Bearers

Na
President (परधान)
Na
Secretary (मंतरी)
Na
Treasurer (कोषाधयकष)
Na
Librarian (पसतकाधयकष)
Na
Dean, AVD (अधिषठाता, आरय वीर दल)
Na
Vice President (उपपरधान)
Na
Joint Secretary (उपमंतरी)