:
Arya Samaj Khalasi line, Saharanpur
 
Saharanpur,  Uttar Pradesh,  India